پودر گلوتن

اين محصولِ پروتئني توليد شده از ذرت است كه در رشد سالم و مناسب دام و طيور مؤثر ميباشد. بعلاوه از آنجا كه غذاي ماهي منبع اصلي پروتئين در غذاي آبزيان است، پروتئين غني گلوتن ميتواند جايگزين آن شود كه از نظر