مالتودکسترینبرچسب

اين محصول با هيدروليز جزئي از نشاسته توليد ميشود كه بسيار آسان هضم است و به سرعت توليد انرژي مي- كند لذا در تركيب نوشيدنيهاي مخصوص ورزشكاران استفاده ميشود. مالتودكسترين به عنوان شيرين كننـده و حجم دهنده در محصولات غذايي چون نوشابه،