آرشیو

اين محصولِ پروتئني توليد شده از ذرت است كه در رشد سالم و مناسب دام و طيور مؤثر ميباشد. بعلاوه از آنجا كه غذاي ماهي منبع اصلي پروتئين در غذاي آبزيان است، پروتئين غني گلوتن ميتواند جايگزين آن شود كه از نظر

اين محصول با هيدروليز جزئي از نشاسته توليد ميشود كه بسيار آسان هضم است و به سرعت توليد انرژي مي- كند لذا در تركيب نوشيدنيهاي مخصوص ورزشكاران استفاده ميشود. مالتودكسترين به عنوان شيرين كننـده و حجم دهنده در محصولات غذايي چون نوشابه،